Salary Adjustment

การ Salary Adjustment หรือปรับเพิ่มของเงินเดือนแบ่งตามสถานที่ทํางาน 2022

การเปลี่ยนแปลงของอัตราเงินเดือนประเทศไทยในปี 2021 ที่ผ่านมา หากเทียบกับภาพรวมเมื่อเทียบกับสิงค์โปร อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และฮ่องกง ประเทศไทยถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงของอัตราเงินเดือนสูงที่สุดที่ 43.1% โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงเงินเดือนสูงที่สุด 5 อันดับคือ ธุรกิจโทรคมนาคม(43%) , ธุรกิจ Trading ธุรกิจจัดจําหน่าย(42%) ,ธุรกิจประกันภัย(42%), ธุรกิจไอที(40%) และ ธุรกิจสุขภาพและความงาม (39%)

การปรับเพิ่มของเงินเดือนแบ่งตามจังหวัดที่ทํางาน (ไม่นับเมืองหลวง)

ในปีที่ผ่านมาจังหวัดที่ได้มีการปรับเงินเดือนมากที่สุดในประเทศไทยคือ จังหวัดนนทบุรี โดยมีอัตราการปรับเงินเดือนสูงมากถึง 42.3% เมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น ๆ โดยมีอัตราการปรับเงินเดือนลดลง 35.7% และมีอัตราไม่ปรับเงินเดือนที่ 22%

อันดับที่สองได้แก่จังหวัด ปทุมธานี โดยมีอัตราการปรับเงินเดือน 42.3% อัตราการปรับเงินเดือนลดลง 41.3% และมีอัตราไม่ปรับเงินเดือนที่ 17.8% 

ส่วนอันดับที่สาม เป็นของจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีอัตราการปรับเงินเดือน 38.6% อัตราการปรับเงินเดือนลดลง 44.8% และมีอัตราไม่ปรับเงินเดือนที่ 16.6%

การปรับเพิมของเงินเดือนแบ่งตามสถานที่ทํางาน – ภูมิภาค

สำหรับภูมิภาคที่มีการปรับเงินเดือนสูงที่สุดในประเทศไทยได้แก่ ภาคกลาง ที่มีอัตราในการปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นที่ 34.2% มีอัตราในการปรับเงินเดือนลดลง 43.1% และมีอัตราไม่ปรับเงินเดือนที่ 22.7% ตามลำดับ

อันดับที่สองได้แก่ ภาคตะวันออก ที่มีอัตราในการปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นที่ 37.9% มีอัตราในการปรับเงินเดือนลดลง 44.2% และมีอัตราไม่ปรับเงินเดือนที่ 17.9% 

อันดับที่สามคือ ภาคใต้ ที่มีอัตราในการปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นที่ 37.1% มีอัตราในการปรับเงินเดือนลดลง 37.1% และมีอัตราไม่ปรับเงินเดือนที่ 25.7%

อันดับที่สี่คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีอัตราในการปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นที่ 35.8% มีอัตราในการปรับเงินเดือนลดลง 34.3% และมีอัตราไม่ปรับเงินเดือนที่ 29.9% 

อันดับที่ห้าคือ ภาคเหนือ ที่มีอัตราในการปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นที่ 30.4% มีอัตราในการปรับเงินเดือนลดลง 44.8% และมีอัตราไม่ปรับเงินเดือนที่ 24.8%

การปรับเพิ่มของเงินเดือนในกรุงเทพมหานคร

ในส่วนของเขตในกรุงเทพฯ ที่มีอัตราการปรับเงินเดือนภาพรวมดังต่อไปนี้

เขตคลองเตย ที่มีอัตราการปรับเงินเดือนสูงถึง 44.84% เขตสาทร ที่มีอัตราการปรับเงินเดือน 43.22% เขตห้วยขวาง 42.82% เขตวัฒนา 42.79% และเขตปทุมวัน 41.34% ตามลำดับ

เขตที่มีอัตราการเติบโตของเงินเดือนสูงสุดคือเขตสายไหมที่ 57.9% โดยเขตที่มีการปรับขึ้นของเงินเดือน สูงสุด ได้แก่ เขตยานนาวา บางพลัด ที่ 12,500 บาท

โดยสายงานที่มีเงินเดือนเพิ่มขึ้นมากที่สุดในกรุงเทพฯ ได้แก่ งานขาย งานบริการลูกค้า งานพัฒนาธุรกิจ / งานการตลาด งาน PR และสายงานที่มีการเติบโตของเงินเดือนมากที่สุดในกรุงเทพฯ คือสายงานวิทยาศาสตร์

การเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ย เงินเดือนแบ่งตามสถานที่ และระดับตําแหน่ง

ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ยเงินเดือนตามตำแหน่งงานนั้นมีค่าเฉลี่ยดังต่อไปนี้

การเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยในเงินเดือนกรุงเทพมหานคร 

ระดับเจ้าหน้าที่ เงินเดือนเฉลี่ย 27,500 บาท การเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ยเงินเดือน 0.0% 

ระดับหัวหน้างาน เงินเดือนเฉลี่ย 50,000 บาท การเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ยเงินเดือน +11.1% 

ระดับผู้จัดการ / อาวุสโส เงินเดือนเฉลี่ย 72,500 บาท การเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ยเงินเดือน +7.4% 

ระดับผู้บริหารระดับสูง  เงินเดือนเฉลี่ย 95,500 บาท การเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ยเงินเดือน 0.0%

การเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยในนนทบุรี 

ระดับเจ้าหน้าที่ เงินเดือนเฉลี่ย 25,000 บาท การเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ยเงินเดือน – 2.0% 

ระดับหัวหน้างาน เงินเดือนเฉลี่ย 42,500 บาท การเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ยเงินเดือน 0.0% 

ระดับผู้จัดการ / อาวุสโส เงินเดือนเฉลี่ย 52,500 บาท การเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ยเงินเดือน +5% 

การเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยในปทุมธานี

ระดับเจ้าหน้าที่ เงินเดือนเฉลี่ย 23,000 บาท การเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ยเงินเดือน -16.4% 

ระดับหัวหน้างาน เงินเดือนเฉลี่ย 40,000 บาท การเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ยเงินเดือน 0.0% 

ระดับผู้จัดการ / อาวุสโส เงินเดือนเฉลี่ย 62,500 บาท การเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ยเงินเดือน 0.0%

การเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยในสมุทรปราการ 

ระดับเจ้าหน้าที่ เงินเดือนเฉลี่ย 25,000 บาท การเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ยเงินเดือน -2.0%  

ระดับหัวหน้างาน เงินเดือนเฉลี่ย 40,000 บาท การเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ยเงินเดือน 0.0% 

ระดับผู้จัดการ / อาวุสโส เงินเดือนเฉลี่ย 62,500 บาท การเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ยเงินเดือน 0.0%

ระดับผู้บริหารระดับสูง  เงินเดือนเฉลี่ย 95,000 บาท การเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ยเงินเดือน -9.5%

การเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยในภาคกลาง 

ระดับเจ้าหน้าที่ เงินเดือนเฉลี่ย 25,000 บาท การเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ยเงินเดือน -16.7% 

ระดับหัวหน้างาน เงินเดือนเฉลี่ย 37,000 บาท การเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ยเงินเดือน -11.8% 

ระดับผู้จัดการ / อาวุสโส เงินเดือนเฉลี่ย 67,500 บาท การเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ยเงินเดือน +8.0%

การเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยในภาคตะวันออก  

ระดับเจ้าหน้าที่ เงินเดือนเฉลี่ย 27,500 บาท การเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ยเงินเดือน 0.0% 

ระดับหัวหน้างาน เงินเดือนเฉลี่ย 42,500 บาท การเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ยเงินเดือน 0.0%

ระดับผู้จัดการ / อาวุสโส เงินเดือนเฉลี่ย 72,500บาท การเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ยเงินเดือน 0.0%

ระดับผู้บริหารระดับสูง  เงินเดือนเฉลี่ย 95,000 บาท การเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ยเงินเดือน 0.0%

การเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ระดับเจ้าหน้าที่ เงินเดือนเฉลี่ย 18,000 บาท การเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ยเงินเดือน -21.7%

ระดับหัวหน้างาน เงินเดือนเฉลี่ย 50,000 บาท การเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ยเงินเดือน +11.1% 

ระดับผู้จัดการ / อาวุสโส เงินเดือนเฉลี่ย 57,500 บาท การเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ยเงินเดือน -8.0%

การเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยในภาคเหนือ  

ระดับเจ้าหน้าที่ เงินเดือนเฉลี่ย 20,500 บาท การเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ยเงินเดือน 0.0%

ระดับหัวหน้างาน เงินเดือนเฉลี่ย 32,500 บาท การเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ยเงินเดือน 0.0%

ระดับผู้จัดการ / อาวุสโส เงินเดือนเฉลี่ย 62,500 บาท การเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ยเงินเดือน +8.7%

การเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยในภาคใต้   

ระดับเจ้าหน้าที่ เงินเดือนเฉลี่ย 20,500 บาท การเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ยเงินเดือน +7.9%

ระดับหัวหน้างาน เงินเดือนเฉAลี่ย 37,500 บาท การเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ยเงินเดือน +15.4%

ระดับผู้จัดการ / อาวุสโส เงินเดือนเฉลี่ย 50,000 บาท การเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ยเงินเดือน -13.0%

สรุปท้ายบาทความ

จะเห็นได้ว่าการปรับเพิ่มของเงินเดือนแบ่งตามจังหวัดที่ทํางานนั้น จังหวัดกรุงเทพมหานาครถือว่าเป็นจังหวัดที่มีอัตราการเพิ่มเงินเดือนสูงที่สุด   รองลงมาคือจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดปทุมธานีตามลำดับ โดยตำแหน่งที่มีการปรับเพิ่มเงินเดือนสูงที่สุดคือระดับหัวหน้างาน ที่มีอัตราการเพิ่มเงินเดือนสูงถึง 11% (ในกรุงเทพฯ) และสายงานที่มีการเติบโตของเงินเดือนมากที่สุดในกรุงเทพฯ คือสายงานวิทยาศาสตร์