Software Developer

Software Developer อาชีพยุคดิจิตอลที่ได้รับความนิยมอย่างมาก

นวัตกรรมที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในยุคปัจจุบันนี้คงหนีไม่พ้น สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต สื่อดิจิทัล และเครือข่ายทางสังคมต่าง ๆ เพราะสิ่งเหล่านี้กลายมาเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยทำให้สิ่งที่มนุษย์จินตนาการเกิดขึ้นได้จริง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งข้อมูลข่าวสาร ระบบการขนส่ง การเงิน ก็สามารถเชื่อมต่อและดำเนินการได้อย่างรวดเร็วเพียงปลายนิ้วสัมผัส

ดังนั้นหลายหน่วยงานจึงหันมาให้ความสนใจการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ต้องการซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพและมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น ตำแหน่งสำคัญอย่าง Software developer จึงเป็นตำแหน่งที่หลายองค์กรให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในกลุ่มสายไอทีหรือเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังเป็นที่ต้องการของตลาดในปัจจุบันและในอนาคตอีกด้วย จึงกลายมาเป็นเป็นอาชีพในฝันของคนรุ่นใหม่เลยก็ว่าได้

ลักษณะงานหลัก ๆ ที่ทำ

 1. วิจัย วิเคราะห์ และพัฒนาระบบซอฟต์แวร์
 2. ศึกษากระบวนการ ตลอดจนเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
 3. ออกแบบกระบวนการในการทำระบบซอฟต์แวร์ให้เป็นมาตรฐาน
 4. ทดสอบ ตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการให้เป็นไปตามความต้องการ
 5. ประเมินผลการทำงานของแต่ละขั้นตอนในกระบวนการ พร้อมประเมินผลความเสี่ยง
 6. สนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบใหญ่ให้มีคุณภาพสูง
 7. ดูแลแก้ไขข้อมูลด้านซอฟต์แวร์ของสถานประกอบการ
 8. แนะนำและสอนเทคนิคการใช้โปรแกรมให้พนักงาน และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 9. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ลำดับขั้นตอนในการทำงาน

การมองเห็นปัญหาของซอฟต์แวร์ > วิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการพัฒนา > การออกแบบฟอร์ม รูปแบบ หน้าตาของแพลตฟอร์ม รวมถึงการดีไซน์ด้านต่าง ๆ > ทำโค้ดและสร้างซอฟต์แวร์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง > ทดลองระบบ

ทักษะที่ต้องมี

           หากอยากเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่องค์กรไหนก็ต้องการ ทักษะที่จำเป็นต้องมี ควรมีทั้ง Hard Skill และ Soft Skill

 • Hard Skill ที่เน้นจะเป็นเรื่องของการ Coding เป็นหลัก เนื่องจากเป็นคนที่ต้องรู้จักภาษาโปรแกรมเป็นอย่างดี ทักษะพื้นฐานด้านภาษาโปรแกรมที่ควรมี คือ ภาษา C, C+, Java, COBAL, IOS, Android , Java, Python, Lisp นอกจากนี้ยังรวมไปถึงทักษะในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนงานได้อย่างแม่นยำ
 • Soft Skill ที่จำเป็นต้องใช้คือเรื่องของการสื่อสาร รวมทั้งต้องรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผู้อื่น ต้องใส่ใจในรายละเอียด มีความคิดสร้างสรรค์เป็นคนที่คิดนอกกรอบ และมีแง่มุมหลายมุมมอง มีทัศนคติที่ดี มีการบริหารเวลาที่ดี มีความรับผิดชอบสูงทั้งต่อลูกค้าและสังคม มีความซื่อสัตย์ในอาชีพ ไม่ใช้ความรู้ ความสามารถในการดัดแปลงข้อมูลเพื่อประโยชน์ส่วนตัว มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย มีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ